Close

Privacyverklaring Viamigo

Samenvatting

VIAMIGO gevestigd te B-3520 Zonhoven, Moverkensstraat 53 is verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, via haar website www.viamigo.be en haar apps.

VIAMIGO verwerkt gegevens van haar (prospectieve) Gebruikers en Coaches, voor volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren en aanbieden van de diensten van Viamigo (zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden), waaronder monitoring van de Gebruikers;
 • Beheer van aanvragen tot informatie;
 • Statistisch onderzoek en wetenschappelijk onderzoek;
 • Verbetering van de werking van Viamigo, de Website, de GAPP en de CAPP;
 • Vraag om toestemming versturen nieuwsbrief/reclame;
 • Versturen van een nieuwsbrief/reclame;
 • Het bijhouden van toestemmingen van bewindvoerders van Gebruikers;
 • Accountadministratie;
 • Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht;
 • Compliance met de geldende wetgeving.

U kan zich steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, door ons te contacteren.

Bovendien heeft u het recht om toegang tot uw gegevens te verkrijgen en/of deze te verbeteren.

Gegevens worden doorgegeven aan volgende ontvangers:

 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 • Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;
 • De Coaches die voorzien in de monitoring van de Gebruikers;
 • Instellingen voor wetenschappelijk onderzoek;
 • De Organisaties die voorzien in de invoering van de Persoonsgegevens van de Gebruikers en/of Coaches;
 • Google Inc., voor Google Analytics via Google Analytics cookies;

VIAMIGO en de Coach zijn ten aanzien van de uitvoering van de Diensten, t.o.v. de Gebruikers gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

1.    Definities

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

 1. VIAMIGO: ABEONAconsult BVBA, is een onderneming naar Belgisch recht, met haar maatschappelijke zetel te B-3520 Zonhoven, Moverkensstraat 53, ingeschreven bij de Kruispunt van Ondernemingen onder het nummer 0551.862.890;
 2. Website: De website van VIAMIGO, www.viamigo.be en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door VIAMIGO;
 3. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare Gebruiker of Coach.
 4. Gebruikers: Natuurlijke personen die door gebruik van hun Gebruikersapplicatie (de ‘GAPP’) kunnen worden gemonitord door de Coaches, om hen te begeleiden bij hun verplaatsingen.
 5. Coaches: Natuurlijke personen die al dan niet in het kader van hun professionele activiteiten door gebruik van hun Coachapplicatie (de ‘CAPP’) een of meerdere Gebruikers kunnen monitoren.
 6. Organisaties: Organisaties die al dan niet door middel van Coaches (ongeacht de aard van de relatie tussen beide, waaronder zonder beperking: werknemers, contractuelen, vrijwilligers, etc.), diensten (waaronder zonder beperking: onderwijs, verzorging, etc.) verstrekken aan de Gebruikers.

2.    Verwerking persoonsgegevens

VIAMIGO hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’). VIAMIGO treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking.

Onder “verwerking” wordt verstaan elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen.

3.    Welke persoonsgegevens

VIAMIGO kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het contactformulier en cookies:

 • Informatie over uw computer of mobiel apparaat en uw bezoeken en gebruik van de Website, inclusief uw IP adres, besturingssysteem, browser type en geografische locatie;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

VIAMIGO kan de volgende Persoonsgegevens verwerken van de Coaches:

 • Accountgegevens die aan ons worden verstrekt door de Coach zelf of zijn/haar Organisatie: naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, profielfoto en beschikbaarheidsstatus.

VIAMIGO kan de volgende Persoonsgegevens verwerken van de Gebruikers:

 • Accountgegevens die aan ons worden verstrekt door de Gebruiker zelf of zijn/haar Coaches of Organisatie: naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, geboortedatum en profielfoto;
 • Routegegevens die aan ons worden verstrekt door de Coach(es) van de Gebruiker, waaronder vaak gebruikte routes (bv. van huis naar de bakker en terug);
 • Real-time Locatiegegevens (GPS) die worden bekomen via de GAPP van de Gebruiker, deze gegevens kunnen in sommige gevallen worden beschouwd als bijzondere persoonsgegevens.

Daarnaast worden ook Technische gegevens over het apparaat van de Gebruiker waarop de GAPP draait verwerkt, waaronder batterijniveau, netwerkstatus, etc.

VIAMIGO kan volgende Persoonsgegevens verwerken van prospectieve Gebruikers en Coaches:

 • Contactinformatie die aan ons wordt verstrekt door bestaande Gebruikers of Coaches: e-mailadres.

VIAMIGO kan volgende Persoonsgegeven verwerken van bewindvoerders van Gebruikers:

 • Identificatiegegevens die aan ons worden verstrekt door de bewindvoerder van de Gebruiker zelf: naam, email, handtekening.

Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via een formulier dan zijn de velden die worden aangeduid met een (*) strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg worden gegeven. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van VIAMIGO te vergemakkelijken, indien deze niet worden ingevuld heeft dit geen enkele weerslag.

4.    Voor welke doeleinden

VIAMIGO verzamelt Persoonsgegevens en verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

Doeleinden Rechtsgrond
Het uitvoeren en aanbieden van de Diensten van Viamigo (zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden), waaronder monitoring van de Gebruikers; Toestemming Gebruiker (al dan niet via zijn bewindvoerder)
Beheer van aanvragen tot informatie; Uitvoering overeenkomst
Statistisch onderzoek en wetenschappelijk onderzoek; Gerechtvaardigd belang[1]
Verbetering van de werking van Viamigo, de Website, de GAPP en de CAPP; Gerechtvaardigd belang[2]
Vraag om toestemming versturen nieuwsbrief/reclame; Gerechtvaardigd belang[3]
Versturen van een nieuwsbrief/reclame; Toestemming
Het bijhouden van toestemmingen van bewindvoerders van Gebruikers; Wettelijke verplichting
Accountadministratie; Uitvoering overeenkomst
Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht; Uitvoering overeenkomst
Compliance met de geldende wetgeving. Wettelijke verplichting

Indien VIAMIGO persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een incompatibel nieuw doeleinde, zal VIAMIGO voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen.

5.    Doorgifte persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen door VIAMIGO verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden.

Binnen VIAMIGO worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.

VIAMIGO kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens VIAMIGO de Persoonsgegevens verwerken.

VIAMIGO geeft de Persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) verwerkers:

 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 • Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;
 • Google Inc., voor Google Analytics via Google Analytics cookies.

VIAMIGO geeft de Persoonsgegevens door aan volgende categorieën (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijken:

 • De Coaches die voorzien in de monitoring van de Gebruikers;
 • Instellingen voor wetenschappelijk onderzoek;
 • De Organisaties of Coaches die voorzien in de invoering en het updaten van de Persoonsgegevens voor accountadministratie;

Tijdens het aanbieden van de Diensten worden VIAMIGO en de Coaches die in het kader van het professionele activiteiten gebruikers monitoren, beschouwd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, gezien zij hetzelfde verwerkingsdoel hebben, namelijk het monitoren van de Gebruikers. De onderlinge verhouding tussen VIAMIGO en de Coach als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken wordt bepaald in een afzonderlijke overeenkomst. Hierin is wezenlijk het volgende bepaald:

 • De professionele Coach is het eerste aanspreekpunt voor de Gebruiker;
 • Behoudens het recht tot verbetering dat in de eerste plaats zal worden uitgevoerd door de professionele Coach, geeft VIAMIGO uitvoering aan de uitoefening van zijn of haar rechten door de Gebruiker;

Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, VIAMIGO zal ervoor zorgen dat passende beveiligingsmaatregelen worden genomen. Betrokkenen kunnen mits schriftelijk verzoek een kopie bekomen van de gewaarborgde maatregelen.

VIAMIGO kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Anonieme gegevens kunnen steeds worden doorgeven, al dan niet voor commerciële doeleinden.

6.    Duur van de bewaring van de gegevens

De Persoonsgegevens worden door VIAMIGO bewaard voor volgende termijnen.

Gegevens Duur
Gegevens bezoek website Onbeperkt
Accountgegevens Duur van de overeenkomst
Routegegevens 10 jaar
Real-time locatiegegevens 10 jaar
Contactinformatie prospectieve Gebruikers/Coaches Tot versturen van verzoek om toestemming
Identificatiegegevens bewindvoerders Onbeperkt

7.    Vertrouwelijkheid en veiligheid

VIAMIGO ziet erop toe dat de Website beantwoordt aan regels en veiligheidsmaatregelen die ertoe strekken de persoonsgegevens te beschermen.

VIAMIGO zal:

 • naar best vermogen pogen om de gegevens up-to-date te houden en onjuiste, onvolledige of niet-pertinente gegevens te verbeteren of te verwijderen;
 • ervoor zorgen dat voor de personen die onder haar gezag handelen, de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden, beperkt blijven tot hetgeen die personen nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst;
 • alle personen die onder haar gezag handelen, in kennis stellen van de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 en haar uitvoeringsbesluiten, evenals van alle relevante voorschriften inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die bij het verwerken van persoonsgegevens gelden;
 • zich ervan vergewissen of programma’s voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de vermeldingen van de aangifte aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en of er geen wederrechtelijk gebruik van wordt gemaakt;
 • erop toezien dat eenieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of van de verwerker alsmede de verwerker zelf, die toegang heeft tot persoonsgegevens, deze gegevens slechts in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt, behoudens op grond van een verplichting door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie; en
 • alles in het werk stellen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, en zal aan haar partners en onderaannemers vragen om gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen moeten een passend beveiligingsniveau verzekeren, rekening houdend met de stand van de techniek, met de kosten voor het toepassen van de maatregelen en met de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico’s.

Indien de verwerking aan een verwerker wordt toevertrouwd, zal VIAMIGO:

 • een verwerker kiezen die voldoende garanties biedt wat de maatregelen van technische veiligheid en van organisatie betreffende de verwerkingen betreft;
 • erover waken dat deze maatregelen worden nageleefd, in het bijzonder door het stipuleren van contractuele bepalingen;
 • in de overeenkomst de aansprakelijkheid van de verwerker ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking vastleggen;
 • met de verwerker overeenkomen dat deze slechts handelt op de enkele instructie van de verantwoordelijke voor de verwerking en dat hij gehouden is tot dezelfde verplichtingen als deze waartoe de verantwoordelijke voor de verwerking gehouden is in toepassing van de wet; en
 • in de overeenkomst de vereisten inzake gegevensbescherming en veiligheidsmaatregelen vastleggen.

8.    Toegang tot uw persoonsgegevens

a)      Recht tot inzage van uw persoonsgegevens

Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u het recht tot inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Hiervoor kan u zich richten tot VIAMIGO, Moverkensstraat 53, B-3520 Zonhoven, met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met VIAMIGO via het e-mailadres  info@viamigo.be en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

Onverwijld en ten laatste binnen de 45 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek zal VIAMIGO u de gevraagde inlichtingen verschaffen.

b)     Recht tot verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens

Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u tevens het recht tot kosteloze verbetering of verwijdering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en onjuist zijn. Hiervoor kan u zich richten tot VIAMIGO, Moverkensstraat 53, B-3520 Zonhoven, met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met VIAMIGO via het e-mailadres info@viamigo.be en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welke verbeteringen of verwijderingen er werden doorgevoerd.

c)      Recht tot verzet tegen een verwerking van uw persoonsgegevens

Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op directe marketing. Dit kan kosteloos en zonder enige motivatie door zich te richten tot VIAMIGO, Moverkensstraat 53, B-3520 Zonhoven, met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met VIAMIGO via het e-mailadres info@viamigo.be en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

9.    Wijzigingen

VIAMIGO houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzigen.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 1 augustus 2018.

10.    Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien VIAMIGO de bewuste clausule(s) wenst te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van VIAMIGO om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

11.    Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Hasselt (België).

12.    Contact

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres Moverkensstraat 53, B-3520 Zonhoven, of via het e-mailadres info@viamigo.be.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mailcommission@privacycommission.be (www.privacycommission.be).

[1] VIAMIGO is een spin-off van de Universiteit Hasselt en als dusdanig is de werking van de Viamigo diensten gebaseerd op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Het is van belang om dit onderzoek verder te kunnen zetten ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling en verfijning van Viamigo en dit ten behoeve van de gebruikers. Bovendien worden door VIAMIGO maatregelen genomen om de rechten van de betrokkenen te vrijwaren, waaronder pseudonimisatie en aggregatie van de gegevens.

[2] Verbetering is noodzakelijk voor de belangen van VIAMIGO. Verbetering van de werking van Viamigo is ook in het voordeel van de betrokkenen, er is geen sprake van nadeel aan de rechten en belangen van de betrokkenen.

[3] Het is in het belang van VIAMIGO om haar diensten aan zoveel mogelijk personen te kunnen aanbieden. VIAMIGO neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de belangen van de betrokkenen worden gevrijwaard. Om die redenen wordt een preliminaire email gestuurd met vraag om toestemming voor verdere verwerking van de gegevens voor marketing doeleinden. Zoals ook wordt voorgeschreven door de FOD Economie in haar brochure ‘De « spamming » in 24 vragen & antwoorden’.